Systemy klinujące

Pozwólmy działać mechanice

Produkty firmy Nord-Lock oparte o system klinujący są znane na całym świecie ze zdolności do pewnego zabezpieczania połączeń śrubowych poddawanych drganiom, wibracjom i obciążeniom dynamicznym. Efekt klina wytwarzany pod nakrętką lub łbem śruby całkowicie zabezpiecza je przed samoczynnym poluzowaniem. Jest to jedyne rozwiązanie dla tych połączeń śrubowych, które stanowią o bezpieczeństwie pracy maszyn lub urządzeń.

Oferta firmy Nord-Lock to podkładki klinujące, nakrętki i śruby zintegrowane z podkładkami klinującymi oraz rozwiązania specjalne i niestandardowe.

 • Istotą systemu jest różnica między wartościami kąta nachylenia powierzchni klinowych " α " i kąta wzniosu linii śrubowej gwintu " β ", gdzie " α " > " β " co daje efekt klina i sprawia, że połączenie tym mocniej jest zaciskane im bardziej nakrętka lub śruba dąży do poluzowania się.

Napięcie śruby zapewnia jej pełną odporność na samoczynne luzowanie.

System klinujący Nord-Lock wykorzystuje do zabezpieczania połączeń śrubowych napięcie zamiast tarcia. Opiera się on na dwóch pierścieniach złożonych ze sobą powierzchniami naciętymi w formie klinów i tworzących dwuelementową podkładkę. Na zewnętrznych powierzchniach pierścieni znajdują się promieniowo nacięte ząbki.

Podkładki Nord-Lock pewnie zabezpieczają połączenia śrubowe poddawane drganiom, wibracjom i obciążeniom dynamicznym.

 • Luzująca się nakrętka lub śruba powoduje przesuwanie się górnego elementu podkładki względem dolnego po powierzchniach klinowych przy jednoczesnym braku poślizgu po powierzchniach zewnętrznych dzięki promieniowo naciętym ząbkom. Między oboma elementami podkładki powstaje efekt klina co sprawia, że połączenie tym mocniej jest zaciskane im bardziej nakrętka lub śruba dąży do poluzowania się.
 • Podczas odkręcania śruby lub nakrętki za pomocą klucza powierzchnie klinowe obu elementów podkładki nasuwają się na siebie zwiększając swoją wysokość w kierunku osi śruby czym powodują przyrost napięcia w śrubie. Podkładki Nord-Lock pewnie zabezpieczają połączenia śrubowe poddane działaniu drgań, wibracji i obciążeń dynamicznych.

Napięcie śruby zapewnia jej pełną odporność na samoczynne luzowanie.

Na powierzchniach klinowych kąt nachylenia klinów jest większy od kąta wzniosu linii śrubowej gwintu. Jednocześnie na przeciwległych powierzchniach znajdują się promieniowo nacięte ząbki. Podkładki są ze sobą złożone powierzchniami klinowymi.

Korzyści z zastosowania podkładek Nord-Lock

 • Utrzymanie wysokiej wartości siły zacisku a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania złącza.
 • Szybki montaż i demontaż przy użyciu standardowych narzędzi
 • Możliwość smarowania elementów złącznych bez ryzyka utraty  funkcji blokującej
 • Określone i jednorodne warunki tarcia zapewniające kontrolę nad napięciem wstępnym
 • Wymagania temperaturowe jak dla standardowych śrub i nakrętek
 • Możliwość wielokrotnego użycia (również z tymi samymi elementami złącznymi)
 • Możliwość pracy pod wysokim obciążeniem dzięki twardej, hartowanej powierzchni
 • Możliwość użycia w otworach powiększonych lub fasolkowych ( podkładki typu SP)
 • Wysoka odporność na korozję
 • Możliwość współpracy z elementami złącznymi wszystkich klas, do klasy 12.9 włącznie.
 • Niezawodne blokowanie nawet przy krótkiej długości zacisku
 • Niezawodne blokowanie zarówno przy niskich jaki wysokich wartościach napięcia wstępnego
 • Brak konieczności okresowego sprawdzania i dokręcania śrub lub nakrętek
 • Sprawdzalność funkcji blokowania
 • Nowoczesne rozwiązanie techniczne dla problemów z luzowaniem się śrub i nakrętek
 • Test wibracyjny Junkera według normy DIN 65151 polega na poddawaniu połączeń śrubowych drganiom skierowanym prostopadle do osi śruby o znacznej amplitudzie i częstotliwości. Siła zacisku jest mierzona czujnikiem tensometrycznym a jej zmiany przedstawiane na wykresie w funkcji czasu.

Sprawdzone w wibracyjnym teście Junkera

Funkcja podkładek Nord-Lock jako systemu zabezpieczającego połączenia śrubowe została potwierdzona przez niezależne jednostki certyfikujące IMA i CETIM po przeprowadzeniu testów zgodnych z normą DIN 65151. Jednocześnie pracownicy firmy Nord-Lock przeprowadzają każdego roku ponad 10000 testów Junkera w ramach prezentacji dla klientów.

Wyniki testu Junkera są pozytywne jedynie dla połączenia z zastosowaniem podkładek Nord-Lock. Napięcie wstępne zostaje utrzymane na stałym poziomie a jego nieznaczny początkowy spadek to skutek normalnego osiadania elementów. Wzrost napięcia przy rozłączaniu połączenia dodatkowo potwierdza skuteczność działania tej metody. Inne metody wykazują podczas testu znaczny lub całkowity spadek napięcia co oznacza, że skutecznie nie zabezpieczają połączeń śrubowych przed luzowaniem się.

Jeżeli chcą Państwo zobaczyć test „na żywo”

prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem przez stronę  
Kontak.

 • Schemat urządzenia testującego. Połączone elementy drgają w kierunku pionowym a złącze jest poddawane dwóm uderzeniom na cykl zadawanym równolegle od osi śruby. Podczas testu obserwuje się czy elementy złączne ulegają rotacji.

Sprawdzone w testach wibracyjnych i uderzeniowych NASM

Test National Aerospace zgodny z normą1312-7 został specjalnie opracowany przez armię amerykańską dla sprawdzania skuteczności zabezpieczeń połączeń śrubowych poddanych działaniu sił dynamicznych i wibracji.

Funkcja podkładek Nord-Lock jako systemu zabezpieczającego połączenia śrubowe została potwierdzona przez niezależną jednostkę certyfikującą DNV po przeprowadzeniu testów zgodnych z normą NASM 1312-7. Jeżeli chcą  Państwo zobaczyć certyfikaty i aprobaty techniczne naszych wyrobów zapraszamy na stronę Certyfikaty.

Produkty